Wiele osób obawia się, że instalacja fotowoltaiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd. Wynika to z faktu, iż koszt jej budowy może wydawać się wysoki. Warto jednak wiedzieć, że od 1 stycznia 2019 roku sytuacja ta uległa znacznej poprawie, a to dzięki wprowadzeniu tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie fotowoltaiki od podatku. Czym jest ulga termomodernizacyjna i na czym polega ulga podatkowa w przypadku fotowoltaiki – jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? Tematem zajęli się specjaliści Vosti, a wyjaśnienie znajdziecie poniżej.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wszystkie wydatki pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT) koniecznego do zapłacenia do urzędu skarbowego.

Powyższe zostało uregulowane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych. Natomiast w rozporządzeniu ministra inwestycji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zostały wskazane urządzenia, materiały i usługi budowlane, które mogą podlegać odliczeniu.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoba pragnąca skorzystać z ulgi termoizolacyjnej muszą spełniać trzy poniższe warunki, tj.:

  • być właścicielem modernizowanej nieruchomości,
  • budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
  • inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

Warto wyjaśnić, że właścicielem jest każda osoba,  mająca tytuł prawny do nieruchomości. Może to być także współwłaściciel, o ile został wskazany w akcie notarialnym bądź spadkobierca, który uzyskał orzeczenie sądu o nabyciu spadku. Co równie ważne – nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, że właściciele kilku domów mogą zsumować wydatki.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

Podatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej, chcąc uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki musi wypełnić, jest potwierdzenie poniesienia wydatków w postaci faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo. Ważne, by firma ta nie była zwolniona z podatku VAT.

Pod pojęciem wysokości wydatku kryje się kwota brutto, tj. obejmująca VAT, pod warunkiem, że nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Chcąc uzyskać ulgę na fotowoltaikę, należy w formularzu PIT wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków. Ważne, by wykazane faktury były wystawione po 1 stycznia 2019 roku. Co więcej, do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu stworzona przez firmę Vosti do wpisu ulga termomodernizacyjna

Zainwestuj w fotowoltaikę i skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej!

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Podatnik spełniający wszystkie wskazane wyżej warunki może skorzystać z ulgi na fotowoltaikę. Co ważne, ulga termomodernizacyjna 2020 może obejmować wszystkie materiały budowlane, urządzenia i wszelkie usługi niezbędne do wykonania, w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. W przypadku ulgi na solary koszty te mogą obejmować zakup paneli słonecznych, falownika i usług związanych z podłączeniem instalacji. Co ważne – odliczenia te mogą być łączone z uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu Mój Prąd, aczkolwiek w takiej sytuacji kwota odliczenia jest proporcjonalnie pomniejszana.

W wykazie usług, które mogą zostać objęte odliczeniem, znajduje się również audyt energetyczny budynku. Warto pamiętać, że nie ma obowiązku jego wykonania, tak samo, jak właściciel nie musi udowadniać, że przeprowadzona modernizacja przyniosła zamierzone efekty.

Jak uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę?

Uzyskanie zwrotu z podatku za fotowoltaikę wymaga złożenia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto, przy czym pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Ważne jest to, że wykazane w zeznaniu wydatki muszą zostać poniesione w roku, którym ono dotyczy. Warto zaznaczyć, że maksymalna kwota zwrotu wynosi 53 tys. zł, a w przypadku małżonków, którzy są współwłaścicielami nieruchomości, każde z nich ma swój „limit”. Co więcej, gdy wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat.