Czyste powietrze 2023 – nowa wersja programu!

Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacyjnym wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Czyste Powietrze daje wiele możliwości termomodernizacyjnych – przede wszystkim dzięki dofinansowaniu usuniesz starego, nieekologicznego kopciucha, a zamontujesz nowoczesne, spełniające normy źródło ciepła. Dodatkowo możesz pozyskać dofinansowanie na demontaż i zakup instalacji ciepłego ogrzewania, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, możesz też ocieplić ściany czy wymienić okna i drzwi. W ramach Programu dofinansowanie pozyskasz także na instalację fotowoltaiczną!

W ramach zmian wprowadzonych przez NFOŚiGW od 3 stycznia 2023 r. inwestorzy w programie Czyste Powietrze będą mogli otrzymać nawet do 79 tysięcy złotych wsparcia, a intensywność wsparcia to nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Kto może wziąć udział w programie?

Warunki korzystania z programu Czyste Powietrze

  • właściciel lub współwłaściciel mieszkalnego budynku jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

Kluczowe zmiany w programie Czyste Powietrze:

Podwyższenie progów dochodowych:
– przy podstawowym poziomie dofinansowanie próg dochodowy rośnie ze 100 tys. zł do 135 tys. zł
– przy podwyższonym poziomie dofinansowania próg dochodowy rośnie z 1564 zł do 1894 zł (na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) i z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
– przy najwyższym poziomie dofinansowania progi dochodowe rosną z 900 zł do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 1260 zł do 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Podniesienie kwoty dofinansowania: 

-dla podstawowego poziomu dofinansowania maksymalna dotacja może wynieść do 41 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji) lub do 66 000 zł (z kompleksową termomodernizacją).
-dla podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalna dotacja może wynieść do 59 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji) lub do 99 000 zł (z kompleksową termomodernizacją).
-dla podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalna dotacja może wynieść do 79 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji) lub do 135 000 zł (z kompleksową termomodernizacją).
UWAGA! Przy kompleksowej termomodernizacji wymagany audyt energetyczny.

Jaka nieruchomość skorzysta z finansowania w Programie?

Warunki korzystania z programu Czyste Powietrze

  • budynek mieszkalny jednorodzinny: wolnostojący, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, grupowej z wyodrębnioną księgą wieczystą
  • wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą
  • budynek musi być oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
  • budynek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być wykorzystywany sezonowo
  • jeśli budynek/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny pozostaje we współwłasności kliku osób potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie prac termomodernizacyjnych

 

WAŻNE! Jeśli dla budynku wydano zgodę na budowę po 31 grudnia 2013 roku to nie można ubiegać się o działania termomodernizacyjne (ocieplenie ścian, stolarka okienna i drzwiowa).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT

Czyste Powietrze – możliwość złożenia dwóch wniosków

  • Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej. Nie wlicza się
    do tej liczby wniosków, na podstawie których udzielono i wypłacono dofinansowanie w wersjach Programu obowiązujących do 14.05.2020 r. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją/wcześniejszymi dotacjami, pod warunkiem zakończenia i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia/wcześniejszych przedsięwzięć.
  • Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w rozumieniu ust. 9.2.2 pkt 3 może być udzielona i wypłacona na dany budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją i wypłacie dotacji w tym zakresie, nie ma możliwości składania kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu.

 

Najczęściej zadawane pytania