Net-billing to nowe rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

RDN w net-billingu

System zakłada sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 r. ma to być średnia cena godzinowa.

Etap 1: 01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów

System opustów wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. W pierwszym etapie instalacje podłączone do sieci od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. zostaną rozliczone na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

Etap 2: 01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r.

Etap 3: 01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe

Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej. Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy. Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy.

TGE – ceny, dane, trendy

TGE, czyli Towarowa Giełda Energii powstała w grudniu 1999 roku, na fali przemian liberalizujących rynki energii w Europie. Jej działalność znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie obrotu na rynkach, tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2, a od 2020 r. także towarów rolno-spożywczych. Głównym działaniem TGE jest sparcie polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie dostępu do rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego po akceptowalnych, referencyjnych cenach paliw we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, którzy zapewniają ich nieprzerwane dostawy.

Rynek Dnia Następnego (w skrócie RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN do tej pory przeznaczony był głównie dla spółek, które w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco chciały domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby. W ramach Rynku Dnia Następnego energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem).

 

Zestawienie – Średnia ważona cena RDN w okresie od stycznia 2021

RDN w czerwcu 2022

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6% w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

 

RDN w maju 2022

Maj to trzeci miesiąc z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh i był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku od września 2021 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r. 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. w stosunku do maja 2021 r. Wolumen obrotu na RDB wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

 

RDN w kwietniu 2022

Kwiecień był miesiącem z najwyższym od grudnia 2017 r. poziomem obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 12 284 991 MWh, to wzrost o 3,7 proc. rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu 2022 r. na poziomie 584,45 zł/MWh i jest to spadek o 99,14 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

 

RDN w marcu 2022

W marcu 2022 r. na TGE odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniósł on 4 946 768 MWh.

Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 13 854 905 MWh, to spadek o 24,6 proc. rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu 2022 r. na poziomie 683,59 zł/MWh,  to o 157,70 zł/MWh więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

 

RDN w lutym 2022

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2022 r. 15 501 498 MWh, to spadek o 8,3 proc. rok do roku.  Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2022 r. na poziomie 525,89 zł/MWh.

RDN w styczniu 2022

Styczeń był pierwszym miesiącem od kwietnia 2021 w którym nastąpiły spadki cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 12 685 538 MWh, to wzrost o 1,7 proc. rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu 2022 r. na poziomie 666,90 zł/MWh.