REGULAMIN PROMOCJI „POLECAM – ZYSKUJĘ”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu promocyjnego „POLECAM – ZYSKUJĘ”
 2. Organizatorem Promocji jest: Vosti Energy spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820122, NIP 9462648852, REGON 06169362.
 3. Promocja polega na przekazywaniu do Organizatora danych kontaktowych Potencjalnych Klientów przez Klientów Organizatora.
 4. W ramach Promocji nagradzani będą Klienci, którzy Skutecznie przekażą Organizatorowi dane kontaktowe Potencjalnych Klientów.
 5. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2 DEFINICJE 

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Czas Trwania Promocji – od dnia 28 maja 2020 do odwołania.
 2. Organizator – Vosti Energy spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820122, NIP 946-264-88-52, REGON 06169362
 3. Promocja – promocja „POLECAM – ZYSKUJĘ” organizowana przez Organizatora i prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin promocji „POLECAM – ZYSKUJĘ” określający zasady i warunki prowadzenia Promocji.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, której w okresie trwania Promocji, na mocy zawartej z nią Umowy Fotowoltaicznej została zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
 6. Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, do której w okresie trwania Promocji, Organizator za pośrednictwem Klienta otrzymał dane kontaktowe oraz niebędąca już Klientem.
 7. Skutecznie przekazany kontakt – łączne spełnienie warunków określonych w §3 ust. 2 lit. a – c Regulaminu;
 8. Nagroda, Karta Podarunkowa – dokument, o określonych w §4 ust.2 nominałach. Karta Podarunkowa uprawnia posiadacza do dokonania za jego pomocą zakupów o wartości nie wyższej niż wskazana na Karcie Podarunkowej. Okres ważności jest wskazany na Karcie Podarunkowej. Karty Podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę i nie jest możliwe wydawanie reszty w gotówce podczas dokonywania zakupów.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 10. PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach  i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 11. Umowa Fotowoltaiczna – umowa na montaż przez Organizatora instalacji fotowoltaicznej.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA NAGRODY

  1. Klient aby mógł wziąć udział w Promocji winien spełnić łącznie następujące warunki:
   1. w Czasie Trwania Promocji podpisać umowę na wykonanie przez Organizatora instalacji fotowoltaicznej;
   2. oświadczyć, że wyraża zgodę na udział w Promocji;
   3. oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
   4. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych;
   5. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu;
   6. Organizator zamontuje instalację określoną w Umowie Fotowoltaicznej;
   7. przekaże dane kontaktowe do Potencjalnego Klienta w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;
   8. przekaże swoje niezbędne dane osobowe do celów podatkowych w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;
   9. Nagrodę otrzymuje każdy Klient, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
   10. Potencjalny Klient zawrze, w terminie do 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych kontaktowych Potencjalnego Klienta, Umowę Fotowoltaiczną;
   11. Upłynął ustawowy termin 14 (czternastu) dni na odstąpienie przez Potencjalnego Klienta od umowy Fotowoltaicznej;
   12. Potencjalny Klient wpłacił zaliczkę w wysokości określonej w Umowie Fotowoltaicznej lub podpisał umowę kredytu pożyczki na finansowane inwestycji;
   13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby świadczące dla Organizatora pracę na podstawie umowy zlecenia, a także ich rodziny oraz osoby posiadające z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
   14. Klient na pisemne żądanie, w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania takiego żądania, zobowiązuje się do podania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych, nie objętych załącznikiem nr 2, w przypadku gdyby się okazało to niezbędne i konieczne do wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
   15. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu informowania o przyszłych akcjach promocyjnych Organizatora. Nie wyrażenie takiej zgody nie wyłącza udziału Klienta w Promocji.
   16. Załączniki nr 1 i nr 2 mogą zostać przez Klienta przekazane Organizatorowi w formie:
    1. Papierowej za pośrednictwem Doradcy Techniczno-Handlowego lub;
    2. Papierowej w formie przesyłki pocztowej wysłanej na adres Organizatora lub;
    3. Elektronicznej poprzez wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie na adres mailowy podany przez Klienta.

§4 NAGRODA

  1. Klient nabywa prawo do otrzymania Nagrody, o ile spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji.
  2. Nagrodą w Promocji są Karty Podarunkowe. Wartość Kart Podarunkowych możliwych do uzyskania w Promocji zależy od liczby przekazanych przez danego Klienta kontaktów: a. 100 zł (sto złotych) za pierwszy Skutecznie przekazany kontakt.
   1. 200 zł (dwieście złotych) za drugi Skutecznie przekazany kontakt.
   2. 600 zł (sześćset złotych) za trzeci Skutecznie przekazany kontakt.
   3. 300 zł (trzysta złotych) za czwarty i każdy kolejny Skutecznie przekazany kontakt;
  3. Po spełnieniu warunków wskazanych w §3 ust. 1 i 2, Klient otrzyma w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych na adres wskazany w Umowie Fotowoltaicznej, przesyłkę poleconą zawierającą Kartę Podarunkową lub Doradca Techniczno-Handlowy Organizatora osobiście doręczy Klientowi Kartę Podarunkową. Klient potwierdza odbiór karty podarunkowej podpisaniem protokołu – Załącznik nr 3.
  4. W przypadku kolejnego Skutecznego przekazania kontaktu do Potencjalnego Klienta, zamiast nowej Karty Podarunkowej, Klient otrzyma w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych odpowiednie doładowanie Karty Podarunkowej, o kwotę wskazaną w §4 ust. 2 Regulaminu.
  5. Organizator nie wypłaca równowartości Nagrody w gotówce ani w żadnej innej formie.
  6. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  7. Nagroda w ramach niniejszej Promocji jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j. z dnia 2019.07.25), na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy). Tym samym, suma Nagród o łącznej wartości:
   1. równej bądź niższej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
   2. wyższej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych zero groszy) nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim wypadku, Organizator w ustawowym terminie, sporządzi i prześle do Klienta oraz właściwego Klientowi Urzędu Skarbowego, PIT-11.
   3. Klient, w razie otrzymania od Organizatora PIT-11, jest zobowiązany do rozliczenia go w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

   §5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Klient oraz Potencjalny Klient ma prawo do wniesienia reklamacji do Organizatora zawierającej zastrzeżenia dotyczące niniejszej Promocji.
   2. Reklamacja może być złożona:
    1. w formie pisemnej (doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres Organizatora), b. ustnie (telefonicznie lub osobiście),
    2. w formie elektronicznej na adres email podany przez Klienta.
   3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
   4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takim przypadku Organizator powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
   5. Organizator powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   6. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę reklamacji oraz dane umożlwiające zidentyfikowanie osoby składającej reklamację oraz udzielenie odpowiedzi na nią.

   §6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

   1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.
   2. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
    1. przeprowadzenia Promocji, zgodnie z niniejszym Regulaminem – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
    2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    4. informowania o przyszłych akcjach promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
   4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi a także podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora.
   5. Klientom oraz Potencjalnym Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
    z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody
    w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych w okresie przed odwołaniem zgody.
   6. Organizator będzie zbierać od Klientów i Potencjalnych Klientów dane określone w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Organizator informuje, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   9. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
   10. Zgoda może być przez Klienta lub Potencjalnego Klienta odwołana w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres podany przez Klienta, przy czym dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   11. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody przez Klienta lub Potencjalnego Klienta.
   12. Klient oświadcza, iż dysponuje zgodą lub inną podstawą prawną umożliwiających przetwarzanie danych osobowych Potencjalnych Klientów przez Organizatora w celu przedstawienia oferty na Umowę Fotowoltaiczną.

   §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
   2. Organizator ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie bezzwłocznie w serwisie internetowym www.vosti.pl Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany.
   1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.vosti.pl 
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy obowiązującego w Polsce prawa. 
   3. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Klienta lub Potencjalnego Klienta z Promocji, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
   4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życiu w dniu 28 maja 2020 r.