Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

„Wzrost konkurencyjności firmy VOSTI sp. z o.o. poprzez skorzystanie ze

specjalistycznych usług doradczych”

Cel projektu: Celem projektu jest skorzystanie przez firmę VOSTI spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ze specjalistycznych usług doradczych, dzięki którym firma w sposób
efektywny i uzasadniony wdroży w przedsiębiorstwie nowe rozwiązania usprawniające
procesy biznesowe.

Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0043/19
Całkowita wartość projektu 221 400, 00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 144 000, 00 PLN